Individueel Onderwijskundig Onderzoek

Individueel onderwijskundig onderzoek

Aan de hand van het individeel onderwijskundig onderzoek kan worden vastgesteld of de leerling een voorkeur heeft voor beelddenken (het visuele leersysteem) of een voorkeur heeft voor taaldenken (het verbale leersysteem). Dit gebeurt aan de hand van het 'wereldspel'. Daarnaast geeft het ‘Wereldspel’ geeft inzicht in cognitieve en affectieve aspecten van de ontwikkeling van de leerling. Tevens wordt een visuele screening afgenomen. Deze screening kan een mogelijke visuele disfunctie aan het licht brengen of juist uitsluiten. Vervolgens wordt gekeken naar de auditieve vaardigheden van de leerling, middels een auditieve screening. Dit alles geeft meer duidelijkheid over de oorzaak van de leerproblemen van de leerling.


Aansluitend vindt een didactisch onderzoek plaats. Dit didactisch onderzoek brengt op verschillende leergebieden het niveau van de leerling in beeld. Het onderzoek omvat de volgende (vaste) onderdelen:


O Technisch lezen

O Letterkennis

O Tekstbegrip

O Spelling

O Schrijven

O Rekenen

O Geheugentest / leeringangen

O Non-Verbale capaciteitentest


Dit onderzoek kan afgenomen worden bij leerlingen van het basisonderwijs, vanaf groep 4 tot en met leerlingen van het Voortgezet Onderwijs .


Voorafgaande het onderzoek wordt een intakegesprek gevoerd. Het individueel onderwijskundig onderzoek duurt ongeveer 2 tot 3 uur.  Vervolgens worden de resultaten verwerkt in een schriftelijk verslag met de daarbijhorende adviezen, dat mondeling wordt toegelicht in een evaluatiegesprek met de ouders/verzorgers. Dit alles beslaat zo'n 10 uur.


Het is van belang dat de school van de leerling van te voren ingelicht dan wel betrokken wordt bij het besluit een Individueel Onderwijskundig Onderzoek te laten uitvoeren. Uit ervaring weten wij dat wanneer een school niet op de hoogte is, zij minder snel iets zullen doen met de uitkomsten van het individueel onderwijskundig onderzoek. Wanneer de school  niets doet met de uitkomsten, zal er weinig verbetering bij de leerling bewerkstelligd kunnen worden. De grootste vooruitgang voor de leerling ontstaat als zowel school als thuis, gemotiveerd met de resultaten van het onderzoek aan de gang gaan en gevolg geven aan de adviezen die uit het onderzoek voortvloeien.
Lees hier meer over de begeleiding die Taaloptiek aanbiedt.

Maak hier een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek.

Klik hier voor de tarief van het individueel onderwijskundig onderzoek.